Tuesday, January 31, 2012

Kako koristiti materijal sa ovog sajta

Vrlo je jednostavno, ali ipak kratko uputstvo:
1.    Pročitajte kratak uvod o ovom materijalu u delu Srpski/Serbian ako želite ukratko da saznate nešto više o ovom sajtu i materijalu.

2.    Idite na deo Download [6-9]i kliknite na materijal koji želite da preuzmete.
Ne morate da se registrujete da biste preuzeli materijal.
Download je potpuno besplatan.
Trenutno imate izbor izmedju materijala za učenje i vežbanje latinice i ćirilice (pisana i štamapana slova) i rešenja tog materijala. Uskoro će biti postavljeno i nešto novo.

3.    Kad ste otvorili materijal, možete direktno da ga odštampate ili snimite.
Možete da odštamapte ceo materijal ili samo jedan deo. Možete ga printati crno –belo ili u boji. Većina vežbi je pravljena tako da nije neophodno da se štampa u boji, ali je deci to, naravno, zanimljivije.

4.    Odštampani materijal dajte deci da rešavaju.
Vežbe su pravljene tako da su većim delom intuitivne, ali je mala pomoć odraslih potrebna (npr. u čitanju teksta zadatka za decu koja još ne znaju da čitaju).
Opciono: Materijal mogu da koriste i odrasli (npr. odrasli koji žele da nauče ćirilicu).

How to use the study material from this site

It is very simple, but still herewith a short guideline:
1.    Read more about this material on page English/Engleski if you want to learn more about this site and the material.

2.    Go to page Download [6-9] and click on material you want to download.
You don’t have to register to download the material.
Download is for free.
At the moment you have a choice between the material to study and learn Latin and Cyrillic alphabet (print and handwritten letters) ans solutions of the study material. Soon some othe issues will be available.

3.    When you open the material, you can print it out directly or save it.
You can print the whole material or a part of it. It can be print out in black & white or in colour. Most of the exercises is not necessary to print in colour, but children would enjoy it more.

4.    Give the printed material to the children to fill it in.
The exercises are mainly intuitive, but a small help of adults is needed (for instance, in reading the text of a problem for children who do not read yet).
Optional: The study material can be used by adults as well (e.g. adults who want to learn Cyrillic alphabet).

Srpski jezik - knjige za decu u dijaspori

Srpski jezik nije jednostavan za učenje prvenstveno zbog kompleksne gramatike. Nedostatak dobre literature za decu iz dijaspore otežava situaciju. Na forumima se povremeno pojavljuju pitanja gde se mogu naći knjige za učenje srpskog jezika za decu u dijspori i kako deca uopšte mogu da nauče srpski. Na žalost ponekad se kao odgovor pojavljuje komentar da treba samo pričati srpski sa decom. To, svakako, nije dovoljno i ne može da zameni pisanu reč.

Obrazovni materijal koji se nalazi na ovom sajtu - Slovce (vidi deo Download [6-9]) je koncipiran tako da pomogne deci iz dijaspore sa savladaju srpski jezik. U test fazi je primećeno da je ovaj materijal zanimljiv deci zbog svoje raznovrsnosti i savremenih tema, a može se koristiti uz minimalnu pomoć roditelja i nastavnika. Takodje može da se koristiti i kao dopuna knjigama ,,Udžbenici za dijasporu” koje je Ministarstvo za veru i dijasporu Republike Srbije u decembru 2011. godine postavilo na svoj sajt (http://www.mzd.gov.rs/cyr/default.aspx).

Novo (2013): Gornji link ne radi više. Novi link je dat u poruci Udžbenici za dijasporu za osnovce od 1.- 8. razreda.

Monday, January 30, 2012

Serbian language - books for children in diaspora

Serbian language is not an easy language to learn especially due to its complex grammar. The situation for children in diaspora is even more difficult due to the lack of proper books. The questions ‘Where can I find adequate books for children to learn Serbian language?’ and ‘How children abroad can learn Serbian at all?’ is coming back every now and then in some forums. Unfortunately, these questions are sometimes answered with “Just speak Serbian to your children.” This is, of course, not enough and it cannot substitute study material.

The study material on this site - Slovce (see page Download [6-9]) is made to help children in diaspora to learn Serbian language. In the test phase of this material it has been noticed that the material is interesting for children due to its diversity and modern topics and it can be used with the minimum help of parents and teachers. It can be used as well as a supplement of the books that Ministry of Religion and Diaspora of Republic of Serbia published in December 2011 on its site (http://www.mzd.gov.rs/cyr/default.aspx).


New (2013): This link doesn't work anymore. The new link you can find in the message Books for studying Serbian for primary school pupils in diaspora.

Sunday, January 29, 2012

Korisne informacije o srpskom jeziku sa drugih sajtova

Kratak uvod u srpski jezik i pregled najznacajnijih informacija u vezi sa srpskim, hrvatskim i bosanskim pismom možete naći ovde na ovom sajtu: http://www.omniglot.com/writing/serbo-croat.htm. A sajt http://www.translitteration.com/transliteration/en/serbian/national/ omogućava transkripciju (prevodjenje reči sa ćiriličnog u latnično pismo i obrnuto).

Useful information about Serbian language from other web sites


A short introduction to Serbian language and overview of the most important information about Serbian, Croatian and Bosnian alphabet you can find on the website: http://www.omniglot.com/writing/serbo-croat.htm. The transliteration Cyrillic into Latin letters and vice versa can be done on the website: http://www.translitteration.com/transliteration/en/serbian/national/